Stanovy Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR

1.    Vyšší představené ženských řeholních společností a společností apoštolského života na území ČR s ohledem na č. dekretu 23 II. vatikánského koncilu Perfectae caritatis a can. 708-709 CIC vytvářejí Konferenci vyšších představených ženských řeholi v ČR.  Konference má své stanovy schválené Svatým stolcem, od nějž získala i postavení církevní právnické osoby a pod jehož vrcholným vedením zůstává.

1.1.    Posláním konference je vzájemná pomoc při vyřizování společných záležitostí jakož i k podpoře plnějšího řeholního života, ale i k dosažení cílů jednotlivých institutů a společností, vždy za respektování jejich autonomie, povahy a vlastního ducha, ve spolupráci a koordinaci činnosti na poli  pastoračním a charitativním, v územní dispozici, v užívání nástrojů sociální komunikace a ve věcech, jež mají být konány spolu s církevní autoritou. Nejen se snaží podporovat biskupskou konferenci v její církevně politické odpovědnosti, ale také spojenými silami usiluje o to, s ní a také s jednotlivými biskupy nastolit patřičnou svornost a vzájemné vztahy spolupráce.

1.2.    Konference má své předsednictvo, v němž jsou předsedkyně, místopředsedkyně, tři členky předsednictva a sekretářka.

1.3.    Sekretariát konference tvoří pokladní a zapisovatelka

2.    Konference je tvořena těmi vyššími představenými (can. 620 a 134 § 1 CIC), které mají na území republiky alespoň jeden kanonicky zřízený dům na nich závislý bezprostředně nebo prostřednictvím jejich místní zástupkyně a které v souladu s právními předpisy si přejí být členkami konference.

2.1.    Každá z členek konference nechť oznámí jméno své stálé zástupkyně, která by ji zastupovala, je-li ona sama zaneprázdněna, a to ve stanovené  lhůtě oznámí předsedkyni konference. Tato stálá zástupkyně je-li sama vyšší představenou, má aktivní i pasivní volební právo, je-li však jinou členkou téhož institutu než ta, kterou zastupuje, má pouze poradní hlas.

2.2.    Vyšší představená, které ve svém institutu ztratí svůj úřad, ať předsedkyni konference včas představí svou nástupkyni, ať osobně nebo prostřednictvím stálé zástupkyně.

3.    Řízení: Konference je řízena svou předsedkyní, která rovněž jedná v mezích daných pravomocí jménem konference, nesvěří-li toto jednání jiné člence konference. V případě nutnosti přejímá úlohu předsedkyně zvolená místopředsedkyně. Ustanovená sekretářka vyhotovuje listiny a vyřizuje běžnou agendu.

3.1.    Podle povahy nebo závažnosti věci se k jejímu vyřízení vytváří komise sestávající z více členek konference.

3.2.    Předsedkyně a místopředsedkyně jsou na plenárním zasedání voleny odděleně na čtyři roky, a to absolutní většinou všech přítomných, které mají aktivní i pasivní volební právo podle can. 119,1.

3.3.    Předsedkyně ustanovuje z řad členek konference svou sekretářku a její zástupkyni. Chce-li však za sekretářku někoho, kdo není vyšší představenou, vyžádá si souhlas členek konference. K ulehčení a za účelem kontinuity výkonu činnosti sekretářky zůstává sekretářka v úřadu ještě rok po zvolení nové předsedkyně.

3.4.    Ztratí-li předsedkyně svůj úřad vyšší  představené  ve svém institutu, má se přikročit k nové volbě předsedkyně.

3.5.    Jsou-li k projednání nějaké záležitosti přizvány odbornice, jsou přítomny jen jde-li o tuto věc a nemají možnost rozhodovat, nýbrž pouze poskytovat rady.

4.    Řádné zasedání členek konference se svolává alespoň jednou ročně v čase a místě stanoveném předchozí konferencí. Členky konference mají být, nakolik je to možné, předem uvědoměny o otázkách, jež budou projednány. Předsednictvo ať je svoláváno čtyřikrát do roka.

4.1.    Z podnětu předsedkyně nebo alespoň dvou členek konference může být svoláno mimořádné zasedání v čase a místě podle doporučení navrhujících.

4.2.    Předsedkyně řídí zasedání a stanovuje pořad jednání. Legát Římského biskupa se zúčastní prvního zasedání hlavní konference v roce, jakož i v případech, které po projednání s vyššími představenými vyžadují jeho přítomnost, ve lhůtě can. 201 § 2 CIC však bude informován o otázkách projednávaných  na zasedáních a bude mu zasíláno jedno vyhotovení zápisu konference, aby se s ním seznámil a postoupil je příslušnému dikasteriu římské kurie (M.P. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 24.VI.1969, čl. IX.2).

4.3.    Aby mohlo být platně přijato rozhodnutí velkého významu, je třeba, aby na zasedání byly přítomny dvě třetiny členek konference  a aby věc byla schválena dvoutřetinovou většinou přítomných. V jiných záležitostech se postupuje podle can. 119,2. Předsedkyně ať postupuje podle can. 119,1 jde-li o statutární volby (srv. 3.2).

4.4.    Sekretářka sestavuje znění akt a dekretů konference způsobem určeným předsedkyní konference.

5.    Konference má tři komise k řešení sociálních otázek, a to:
        - komisi právně-ekonomickou,
        - komisi církevně-sociální,
        - komisi teologicko-spirituální.

6.    O změně stanov a o zániku konference může rozhodnout pouze konference dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. K platnosti takového rozhodnutí se však vyžaduje schválení Svatým stolcem.

 

PřílohaVelikost
PDF icon stanovy.pdf95.22 KB