Pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce

Již tradiční pouť řeholníků na Svatý Kopeček u Olomouce, kterou pořádají společně Konference vyšších představených ženských i mužských řeholí, se letos konala opět 8. května, v den památky Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Pouť začala v 10 hodin mší svatou, kterou celebroval pan biskup Lobkowicz spolu s opatem Pojezdným, opatem Martincem a dalšími kněžími. V promluvě vyzdvihl, jak Panna Maria ve svém životě naplnila obsah tří evangelních rad, chudoby, čistoty a poslušnosti, které jsou základem tří základních řeholních slibů. Po mši svaté byli všichni přítomní zasvěcení bratři a sestry pozváni k občerstevní, které na zahradě svého kláštera připravily sestry premonstrátky. Ve 13 hodin následovala v bazilice přednáška P. Benedikta Mohelníka OP, provinciála dominikánů, na téma "Biřmování" ve shodě s letošním rokem biřmování, který prožíváme v celé české církvi. Velmi kvalitně podal teologický výklad viditelného poslání jednotlivých božských osob Nejsvětější Trojice v církvi, a to právě poslání projevené ve svátosti křtu, biřmování a Eucharistie. Přednáška objasnila hloubku a souvislosti, které jsou pro pochopení svátosti biřmování v životě křesťana nepostradatelné. Zdůraznil, že viditelné poslání Otce, Syna a Ducha Svatého v životě křesťana je naplňováno velmi reálně a neoddělitelně od praktického každodenního života. Po přednášce následovala adorace a po ní se sestry a bratři společně pomodlili nešpory. Pouť byla také příležitostí k osobním setkáním a rozhovorům. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Štítky: